Institutionen för lingvistik och filologi

Turkiska språk

Turkiska språk talas över ett vidsträckt område som sträcker sig över den euroasiatiska kontinenten, från Västeuropa till nordöstra Sibirien. Den turkiska språkfamiljen omfattar tjugo standardiserade språk och därutöver minst lika många språkvarieteter utan officiell status, varav några är utdöende. Vår forskning om de turkiska språken fokuserar på filologiska och lingvistiska undersökningar av äldre och moderna turkiska språk på bredast möjliga sätt.

För ett diakront och synkront studium av turkiska språk används företrädesvis komparativa metoder. Deskriptiva och typologiska undersökningar syftar till att beskriva och analysera typiska turkiska grammatiska strukturer (t.ex. hjälpverbskonstruktioner, samordnande satsfogningar eller andra sätt att binda samman satser) och förklara hur dessa strukturer har utvecklats och grammatikaliserats. De lingvistiska huvudområdena är fonologi, morfosyntax, diskursanalys, semantik och pragmatik. Undersökningar med inriktning mot historisk lingvistik fokuseras på att rekonstruera turkiskans förstadier och etymologiska frågor.

Vår forskningsprofil omfattar genealogiska studier, d.v.s. de turkiska språkens släktskap med andra språkfamiljer, i synnerhet mongoliska och tungusiska, och studiet av kontaktlingvistiska fenomen såväl mellan turkiska och icke-turkiska språk som mellan språk inom den turkiska språkfamiljen. En annan sida av vår forskning ägnas åt språkinlärning och tvåspråkighet.

Textutgivning, filologiska och lingvistiska undersökningar av forn- och medelturkiska är ytterligare en livaktig sida av vår forskning, liksom medicinhistoria bland turkfolken.

Forskningsprojekt

Ett nyligen inrättat tvärvetenskapligt nätverk vid Uppsala universitet har som en av sina huvuduppgifter att bygga upp en Databas över turkiska runinskrifter. Forskningsnätverket sammanför filologer, lingvister och arkeologer och har som mål att beskriva och analysera de euroasiatiska runinskrifterna.

Projekt Monika är ett brett lingvistiskt forskningsprojekt om ordbildning inom ett stort antal språk. Det har initierats av Šafárik-universitetet, Košice (Slovakien), Sofias universitet (Bulgarien), och Granadas universitet (Spanien). Projektet använder sig av ordstammars ”avledningsnätverk” (derivational networks) och har som mål att utvärdera språkens ”paradigmatiska kapacitet” (paradigmatic capacity) och graden av avledning samt ”mättnadsvärde” (saturation value) för avledningsnätverken inom valda lexikala fält.

Uppsala universitetsbibliotek har en omfattande samling handskrifter, målningar, kartor och tidiga tryck från osmansk tid. Ett urval från denna samling har digitaliserats och finns tillgängligt på Archive and Libraries Virtual Image Network (ALVIN). Samlingen kommer att beskrivas i den planerade boken The Ottoman Heritage at Uppsala University.

Tidigare projekt