Vi i media

Prof. Joakim Nivre har vid en ceremoni den 1 sept.  tilldelats Kungliga Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris i historisk-arkeologiska klassen med motiveringen ”för hans framstående studier i datorlingvistik, i synnerhet gällande dependensbaserad parsning”.

Professor Hans Helander har för sitt vetenskapliga arbete av Kungliga Vitterhetsakademien tilldelats det Rettigska priset 2015 för att han genom sin "omfattande vetenskapliga gärning inom lingvistikens och framför allt på den nylatinska filologins område, bidragit till de nylatinska studiernas fortlevnad".

Professor Hans Helander har av Svenska Akademien tilldelats det Zibetska priset för år 2015 som "förtjent witterhedsidkare". Belöningen överlämnades vid Akademiens högtidsankomst i Riddarhuset den 20 mars med efterföljande middag i Spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm.

Äldre inlägg »

Institutionen för lingvistik och filologi

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver undervisning och forskning inom ett brett urval av ämnen. Den är hemvist för afrikanska och asiatiska språk och kulturer (assyriologi, hindi, indologi, iranska språk, kinesiska, sanskrit, semitiska språk, swahili, turkiska språk), för de europeiska klassiska språken (grekiska och latin) samt för lingvistik och datorlingvistik/språkteknologi. Inom dessa områden fokuserar institutionens forskning på bl.a. textutgivning, litteraturvetenskapliga studier, språkvetenskapligt fältarbete, språkdokumentation, språktypologi, samt korpusorienterade och beräkningsintensiva metoder inom grammatikanalys och maskinöversättning.