Utbildningsplan för Språkvetarprogrammet

Bachelor's Programme in Languages

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: HSV1K
  • Fastställd: 2009-12-17
  • Beslutad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Reviderad: 2013-03-15
  • Reviderad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
  • Diarienr: SPRÅKFAK 2013/32
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2011
  • Ansvarig fakultet: Språkvetenskapliga fakulteten

Behörighet

Grundläggande behörighet och ett språk 3, Engelska 6 eller ett språk steg 3, Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Beslut och riktlinjer

Språkvetarprogrammet är inrättat av Rektor vid Uppsala universitet. Utbildningsplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden och gäller fr. o. m. 2007-07-01.

Målet med programmet är att utbilda språkvetare med bred lingvistisk kompetens för verksamhet inom offentlig och privat sektor. Utbildningen skall även ge behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå.

Utbildningen skall förutom en gedigen teoretisk grund och praktiska färdigheter i minst ett språk ge möjlighet till omvärldskontakter samt förbereda studenterna för yrkeslivet.

Antagningen till programmet sker på höst- och vårterminen.

Programmets uppläggning

Programmet omfattar sex terminers studier, som bedrivs på heltid. Utbildningen inleds med en termins språkvetenskaplig introduktionskurs, något som skall ge en solid teoretisk grund i allmän och sociolingvistik, samt en orientering i världens språk. Denna inledande termin ger även introduktion i datorlingvistik. Därpå följer tre eller fyra terminers studier i ett huvudspråk.

Utbildningen består av :

Termin 1
Introduktion till modern språkvetenskap 7,5 hp
Språk, datorer, textbehandling 7,5 hp
Världens språk 7,5 hp
Språket, individen, samhället 7,5 hp

Förslag till upplägg för termin 2–6
Huvudområde A 30 hp
Huvudområde B 30 hp
Huvudområde C inklusive examensarbete 30 hp
Biområde 30 hp
Professional Writing 7,5 hp
Presentationsteknik i tal och skrift 7,5 hp
Praktik15 hp

Undervisning

Språkvetarprogrammet ger möjlighet att välja inom universitetets breda språkutbud och att få praktisk tillämpning för språkkunskaperna.

Dessa studier skall leda fram till djupa insikter och goda färdigheter i det aktuella språket samt betydande kännedom om språkområdet. Användningen av datorer som verktyg, såväl allmänt som för språklig analys, skall utgöra en naturlig del i utbildningen. Övriga kurser kan väljas inom språkvetenskapliga fakulteten eller från universitetets övriga kursutbud. Programmet erbjuder stora möjligheter att genom val av huvud- och biområden sätta en personlig prägel på sin kandidatexamen.

Programmet lägger stor vikt vid praktisk tillämpning av språkkunskaper. Undervisning och examination består därför i hög grad av laborativa moment och grupparbeten vid sidan av de mer traditionella föreläsningar och seminarier.

Examinationsformerna anpassas efter kursernas lärandemål och innehåll.

Examen

Utbildningen leder till filosofie kandidatexamen.

Övriga föreskrifter

Programmets praktiska profil kommer fram genom att studenten fritt kan välja ett biområde och genom de programgemensamma seminarierna som syftar till att ge inblick i arbetsmarknaden och de tillämpningsområden som finns för språkvetare.

Utbildningen knyter i hög grad an till arbetslivet genom studiebesök och projektarbeten. Möjlighet till en praktiktermin i Sverige eller utomlands ges inom ramen för programmet.