Logopedprogrammet 2020/2021

Bild för Logopedprogrammet 2020/2021
  • 240 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan och studieplan
Anmälan

Vi pratar och diskuterar. Vi informerar, skriver och läser. Några kan dock inte delta i den ständigt pågående kommunikationen. När svårigheterna har en medicinsk bakgrund ställer logopeden diagnos och ger behandling. Eftersom all kommunikation utgår från hjärnan krävs god kunskap om hjärnans anatomi och funktion.

Om programmet

Logopedprogrammet passar dig med många intressen som till exempel medicin, språk (lingvistik och fonetik) och psykologi. Logopedstudenter framhåller ofta den stora bredden av ämnen i utbildningen som en stor fördel. Lingvistik och fonetik handlar om hur språket och språkljuden är uppbyggda, vilket är kunskap som är viktig vid tal- och språkbedömningar. Logopedutbildningen är fyraårig och du läser ämnena logopedi, lingvistik och fonetik, medicin och psykologi. I huvudområdet logopedi tillämpas kunskaperna från de övriga ämnesområdena.

Hjärnan styr bland annat funktioner involverade i tal, röst, språk och sväljning och vi lägger därför särskilt stor vikt vid studier i ämnen som neuroanatomi, neurolingvistik och neuropsykologi. Det gör att vi bättre förstår olika kommunikations- och sväljstörningars uppkomst och hur de kan åtgärdas. På bilden ovan syns informationsöverföring med hjälp av signalsubstanser mellan nervceller i hjärnan. Varje nervcell har kontakt med tusentals andra i ett stort kommunicerande nätverk.

Examen

Programmet leder till en logopedexamen, vilket är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Disa Carlsson
Kommer från: Stockholm

Varför valde du den här utbildningen?
– Jag studerade musik och sång på gymnasiet och fortsatte med det i två år på folkhögskola och blev då väldigt röstintresserad. Jag var inne på musikpedagog ett tag men kände att lärare inte var riktigt för mig. Jag har också alltid velat ha ett jobb där jag känner att jag gör skillnad och där jag kan se utveckling – och då hittade jag logopedi som slog samman dessa två intressen!

Motsvarar utbildningen dina förväntningar?
– Ja det gör den! Jag får lära mig så mycket mer än jag trodde att jag skulle få från början och även om det är ett väldigt riktat yrke jag är på väg mot så är det också väldigt brett – vilket syns i utbildningen.

Vad har varit roligast hittills?
– Hittills tycker jag att barnobservationerna som vi gör varje termin har varit roligast! Jag går tredje terminen och ser väldigt mycket fram emot att praktisera, vilket vi börjar med efter sommaren.

Hur var första tiden?
– Den var pirrig, lite nervös, men med en liten klass så får en snabbt kontakt med de andra! Ett bra sätt att lära känna klassen är att ta del av de insparksaktiviteter som ges de första veckorna och våga fråga saker – alla är nya och lite nervösa.

Hur är sammanhållningen inom programmet?
– Bra, men skulle kunna vara ännu bättre! Med små klasser så blir det bra sammanhållning där, och om en deltar i aktiviteter som ges så får en även rätt bra kontakt med klassen över och klassen under.

Vad är det bästa med att plugga på Uppsala universitet?
– Att det är en skola med många olika program och många olika människor. Staden och studentlivet gör mycket – det blir en hel upplevelse inte bara skola.

Vad har varit mest utmanande?
– Det har varit att jag fick en kurs med en lärare som inte jobbar på ett sätt som funkar för mig, men det bästa en kan göra är att göra sitt bästa – våga säga ifrån om nåt känns orimligt och tänka att det kommer inte vara så varje kurs, och glöm inte vikten av kursutvärderingar för att kurserna ska kunna bli ännu bättre i framtiden.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Att ta vara på den studietid jag har (för sen kommer jag jobba majoriteten av livet) och att såklart bli så väl förberedd som möjligt inför att en dag jobba som logoped.

Tre snabba frågor
Favoritplats i Uppsala
– Uppsala Kungshögarna! Väldigt fint och skönt om en gillar att komma bort från staden ibland och få frisk luft!

Bästa studenttraditionen
– Valborg såklart, det finns nåt för alla!

Vad gör du om fem år?
– Då jobbar jag som logoped, förhoppningsvis mycket med röst som är drömmen för tillfället!

Våren 2020

Registrera ditt intresse

Upplägg

Programmet består av ämnet logopedi, 150 högskolepoäng (hp); lingvistik och fonetik, 45 hp; medicin, 24 hp och psykologi, 21 hp. 

Av de logopediska kurserna är 30 hp kliniska kurser, det vill säga praktik. I klinik arbetar studenterna vanligtvis parvis tillsammans med en utbildad handledare. Praktiken ligger alltid i direkt anslutning till de teoretiska kurserna för att ge en direktkoppling mellan de teoretiska studierna och den praktiska träningen. Praktiken är viktig för yrkeskunnandet och för att utveckla självkännedom, empatisk förmåga och ett professionellt förhållningssätt.

Under programmets första tre terminer läser du teoretiska kurser som förbereder dig för de kliniska delarna. Nedan beskrivs de kliniska kurserna som är utspridda under termin 4-7:

Kliniska kurser under termin 4
Under terminen läser du två separata kliniska kurser. Under den första kursen träffar du barn med svårigheter att tillägna sig tal och språk. Det kan handla om svårigheter att uttala språkljud, att bilda meningar eller att hitta ord, det kan också vara svårigheter med att förstå vad andra säger eller med att samtala och kommunicera. Terminens andra kliniska kurs behandlar läs- och skrivsvårigheter. Du lär dig att utreda och diagnosticera olika former av läs- och skrivsvårigheter för att därmed kunna rekommendera anpassade åtgärdsprogram.

Kliniska kurser under termin 5
Terminen innehåller en klinisk kurs om röst och stamning. Under kursen lär du dig att hjälpa dem som har röstbesvär till exempel på grund av ett röstkrävande yrke. Kraftig belastning av rösten kan ibland ge skador av olika slag på stämbanden. Även sjukdomar som till exempel tumörer på stämband, i svalg eller munhåla drabbar många gånger rösten och talet. Ibland måste hela struphuvudet opereras bort och logopeden hjälper då patienten att lära sig använda en alternativ röstkälla. Den som stammar vet vad hon eller han vill säga men har svårt att säga det utan ofrivilliga repetitioner, förlängningar eller avbrott.

Kliniska kurser under termin 6
Under denna termin har du en klinisk kurs vid en habiliteringsenhet där du arbetar tillsammans med andra som kan mycket om olika funktionsnedsättningar. Din roll i teamet är att utforma individanpassade träningsprogram för kommunikation och sväljning. Ibland kan patienten inte tala alls och då behövs alternativa kommunikationshjälpmedel såsom till exempel tecken, bilder eller datorprogram.

Kliniska kurser under termin 7
Utbildningens sista kliniska kurs är neurologopedi som handlar om störningar av kommunikation och sväljning orsakade av skada eller sjukdom i hjärnan eller nervsystemet till följd av till exempel stroke, Parkinson eller MS. Programmet gör dig även medicinskt kunnig på sväljfunktionens anatomi och fysiologi. Sväljproblem är ofta akuta och en snabb bedömning av logoped är viktig för att avgöra ifall patienten är i riskzonen för att få mat eller dryck i luftvägarna. Sväljsvårigheter är ett dolt funktionshinder som förorsakar både fysiskt, psykiskt och socialt lidande eftersom nästan allt socialt umgänge förknippas med att äta och dricka tillsammans.

Om undervisningen

Eftersom Logopedprogrammet är tvärvetenskapligt kommer du att läsa kurser vid flera olika institutioner förlagda vid olika campus runt om i Uppsala. Programmets huvudinstitution är institutionen för neurovetenskap som finns vid BMC (biomedicinskt centrum) där majoriteten av de teoretiska kurserna ges. När du läser de kliniska kurserna är du antingen vid Akademiska sjukhuset eller Kungsgärdets sjukhus i Uppsala eller vid något av våra samarbetslandsting.

Praktiken är förlagd till landstingen i Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Västmanland och Örebro. För resor och boende får du bidrag av programmet.

Utbildningen bygger på en tydlig progression, det vill säga att kurserna bygger på varandra. Eftersom programmet leder fram till en legitimation är det viktigt att kurserna läses enligt det givna upplägget.

Studentaktiverande "case-metodik" tillämpas under de flesta logopediska kurser och brukar vara mycket uppskattat. Case-metodik innebär att du utmanas till problemlösning genom att ställas inför realistiska patientsituationer. Upplevelsen ska efterlikna en beslutssituation i verkliga livet som kräver både faktakunskap och bedömningsförmåga för att värdera olika tänkbara orsaker och åtgärder. På vissa av logopedkurserna håller studenter på senare årskurser schemalagda, men frivilliga, workshop för studenter i de tidigare årskurserna.

Programmet arbetar även aktivt för att samverka med andra studentgrupper. Målet är att studentgrupperna ska utveckla förståelse och kunskap för varandras yrken och kompetenser för att under yrkeslivet kunna samverka över professionsgränserna för patienternas bästa.

Studera utomlands

I slutet av utbildningen finns viss möjlighet till utlandsstudier i samband med examensarbetet. Under de senaste åren har studenter besökt till exempel Sydafrika, England, Frankrike och USA.

Karriär

Vanliga arbetsplatser är sjukhusens logopedmottagningar och rehabiliteringsavdelningar samt inom habiliteringsverksamhet. Många logopeder arbetar även på språkförskolor och skolor. Idag behövs ökad kunskap om språkanvändning hos personer med andra och fler modersmål än svenska. För dig som både behärskar svenska och andra språk finns därför många möjligheter.

Programmet förbereder dig också för fortsatta studier och forskarutbildning vid universitetet. Redan från första terminen påbörjas undervisningen i vetenskapliga metoder och forskningsmetodik.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Logopedprogrammet

240 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P8410 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A14/16)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 65000 kr

Total studieavgift: 520000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Skugga en student
Om du vill kan du skugga en student under en dag för att få en bättre inblick i utbildningen och yrket. Hör av dig till oss så arrangerar vi detta för dig.

Kontakt

Studievägledare Maria Krüger Vahlquist

logopedprogrammet@neuro.uu.se

018-471 47 41

logopedprogrammet@neuro.uu.se

Institutionen för neurovetenskap

Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 593, 751 24 Uppsala