Samverkan

Institutionens samverkan med omgivande samhälle

Samverkan med omgivande samhälle

Institutionen för lingvistik och filologi har en bred kontaktyta med olika aktörer inom akademin och det övriga samhället, både vad gäller forskning och utbildning.

Samverkan med företag och organisationer

Inom ramarna för våra utbildningar är arbetslivsanknytning ett viktigt inslag. Studenter genomför praktik på plats, exempelvis hos språkteknikföretag, på ambassader, vid bibliotek och museer samt vid ideella organisationer. Inom programmen genomförs regelbundet studentmingel där studenter och alumner kan träffa representanter från arbetsmarknaden och ta del av information och inspirationsföreläsningar.

Andra samarbetspartners för både studenters praktik och forskningsprojekt är de svenska instituten i Aten, Istanbul och Rom.

Några av våra forskningsprojekt omfattar också samarbeten med företag både i Sverige och utomlands.

Samverkan med skola och myndigheter

Institutionen för lingvistik och filologi samverkar med skolor och myndigheter på flera sätt. Vi bedriver både uppdragsutbildning och olika forskningsprojekt.

Tillsammans med övriga Språkvetenskapliga fakulteten och gymnasieskolor i kommunen deltar institutionen i det årliga anordnandet av Grammatikdagen där gymnasieelever besöker oss och under en heldag får information om språkstudier och språkforskning som ett möjligt framtida karriärval.

Institutionens anställda deltar också i samhällsdebatten genom exempelvis inlägg och intervjuer i medier samt genom gästföreläsningar i föreningar och andra verksamheter.

Vidare har institutionen under ett antal år samarbetat med Försvarets tolkskola (TolkS).

Eulalia - ett europeiskt projekt kring latinpedagogik

Översikt

EULALIA (European Latin Linguistic Assessment) är ett treårigt projekt (2019–2022), som finansieras av den Europeiska Unionens Erasmus+-program. Det syftar till att utveckla ett system för att certifiera kunskapsnivåer i latin i enlighet med den modell som utvecklats av CEFR för moderna språk. Mer än 3 miljoner elever läser latin på högstadie- och gymnasienivå i Europa. På universiteten förekommer latin i flera olika program, men den språkliga kompetens som studenterna väntas ha varierar högst avsevärt från ett program till ett annat (och även inom samma land). Det finns därför ett betydande behov av transparens och enhetlighet vid bedömningen av den språkliga färdigheten i latin – inte minst för att underlätta internationaliseringsprocesser och studenters rörlighet inom program som t.ex. ERASMUS.

Undervisningen i latin möts även av nya utmaningar relaterade till pågående förändringar i samhället. Det finns därför ett behov av att förnya undervisningsmetoderna och t.ex. införa nya metoder som möjliggjorts av multimedia och digitala teknologier. Det finns tecken som tyder på att detta kommer göra det lättare att inkludera studenter med särskilda behov (studenter med synsvårigheter eller inlärningssvårigheter) och studenter som p.g.a. migration inte har undervisningsspråket i det land där de bor som modersmål.

Målsättningar

EULALIA syftar till att utveckla ett system för att bedöma – certifiera – språklig kompetens i latin och samtidigt skapa en bas för de undervisningsaktiviteter som krävs för att uppnå dessa kompetensnivåer. Projektet kommer att utveckla multimediala verktyg för att certifiera två olika språkliga nivåer (grundnivå och avancerad nivå), t.ex. en kursplan (syllabus), ett rekommenderat ordförråd och en samling övningar, som kommer att vara resultatet av samverkan mellan de involverade parternas erfarenheter och kompetenser.

Den tillämpade metoden kommer vara av multimedial karaktär: varje text åtföljs av en ljudfil, vilket syftar till att förstärka hörandets roll i undervisningen i latin: detta är en metod som har visat sig vara särskilt viktigt för vissa studenter med särskilda behov. Dessa verktyg kommer att tillsammans med certifieringstesten att göras tillgängliga på en multimedial plattform (open access). På så sätt kommer de berörda institutionerna arbeta på att utveckla en europeisk certifieringsmodell, som är öppen och inkluderande och som tar hänsyn till skillnader undervisningssystem emellan och som fungerar för undervisning på olika nivåer (såväl på läroverksnivå som på universitet).

Deltagare

EULALIA uppkom genom ett samarbete mellan 6 universitet: universitetet i Bologna (Alma Mater Studiorum; Italien), universitetet i Köln (Tyskland), universitetet Rouen Normandie (Frankrike), universitetet i Salamanca (Spanien), det katolska universitetet i Milano (l’Università Cattolica Sacro Cuore; Italien), Uppsala universitet (Sverige). Alla dessa institutioner har en lång tradition av högklassisk undervisning och forskning i latin; de besitter även expertis i digital humaniora, i undervisning i moderna språk och i didaktiska metoder för studenter med särskilda behov.

Resultat

Samarbetet i EULALIA kommer att leda fram till följande resultat:

01 – Basnivå – metodologiska och pedagogiska verktyg: det första resultatet är utarbetandet av en ram för certifieringen av basnivån i latin; detta inkluderar riktlinjer, en kursplan och ett rekommenderat ordförråd.

02 – Basnivå – multimediala verktyg: när de färdigheter som krävs för basnivån väl har definierats, kommer EULALIA utveckla verktyg för att uppnå och befästa dessa färdigheter genom övningar för basnivån och ett motsvarande certifieringstest.

03 – Avancerad nivå – metodologiska och pedagogiska verktyg, multimediala verktyg: det sista resultatet är en fullbordan av det ramverk gällande certifieringen som EULALIA syftar till genom verktyg utvecklade för den avancerade nivån (riktlinjer, kursplan, rekommenderat ordförråd, övningar och tester).

Official website: https://site.unibo.it/eulalia/en

Alumnnätverk

Nätverk för tidigare studenter

Uppsala universitets alumnnätverk är en mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande för 20 000 uppsalaalumner runt om i världen.

Läs mer om alumnnätverket