Lingvistik

Lingvistik

Lingvistiken är det allmänna studiet av språklig kommunikation och av språks uppbyggnad. Språken utforskas både som mentala och sociala fenomen. Viktiga frågor är hur människor tillägnar sig språk och hur språk utvecklas i ett längre historiskt perspektiv. Lingvistiken intresserar sig främst för det som är gemensamt för mänskliga språk och för allmängiltiga frågor kring hur språk skall analyseras och beskrivas. Den utgör därmed ett komplement till särspråksämnen, som intresserar sig för enskilda (grupper av besläktade) språk.

Språkets uttryckssida analyseras inom fonetik (ljudproduktion och ljudperception), fonologi (hur ljudskillnader utnyttjas i språk) och grammatik, som delas upp i morfologi (formlära: böjning och ordbildning) och syntax (uppbyggnad av fraser, satser och meningar). Språkliga uttrycks innehåll och användning behandlas inom semantik och pragmatik. Diskursforskning tar upp dynamiken i samtal och strukturen hos texter. Inom ämnet studerar man även till exempel lingvistikens metoder, språkpsykologi och språksociologi.

Ämnet lingvistik har en tvärvetenskaplig karaktär. Det är relevant i relation till till exempel särspråksämnen, pedagogik, litteraturvetenskap, psykologi, sociologi, filosofi och historia. Lingvistikämnet kombineras med datalogi och informationsteknik inom forskningsområdet språkteknologi (datorlingvistik).

Swahili

Swahili är det mest utbredda språket i Afrika söder om Sahara. Swahili, som är ett bantuspråk, är officiellt och nationellt språk i Tanzania och nationalspråk i Kenya och "lingua franca" (hjälpspråk) i stora delar av Burundi, Komoro (Comorerna), Malawi, Moçambique, Rwanda, Uganda, Zaire och Zambia. Ämnet omfattar studier av både det moderna litteraturspråket (standardswahili) och de olika dialekterna i klassisk och modern form.

Den moderna swahilin är inne i en dynamisk utvecklingsfas. Det är ett mycket regelbundet och formrikt språk som exempelvis har flera substantivklasser i stället för genus. Den tidiga swahililitteraturen innehåller många skönlitterära skrifter, i huvudsak poesi, men också en rad krönikor om det östafrikanska kustlandets historia, mytologi och religion.

Senast uppdaterad: 2021-12-02