Kinesiska

Kina är världens folkrikaste land och kinesiska är med över en miljard talare världens största språk. Genom globaliseringsprocessen får Kina nu allt större betydelse i världen ekonomiskt, politiskt och kulturellt. För den som är intresserad av Kina väntar en spännande framtid att följa hur Kina utvecklas ekonomiskt, socialt, politiskt och kulturellt. Studier i Kinas språk, samhälle och kultur är viktiga förutsättningar för att förstå utvecklingen i Kina och för att ha kontakt med Kina och kineser i olika yrkesmässiga sammanhang. Kinesiska har undervisats i Uppsala sedan 1915, och inrättades av en av sinologins förgrundsgestalter, professor Bernhard Karlgren. Det stora intresset för Kina de senaste åren har lett till att Uppsala universitet satsat extra medel på kurser i kinesiska och kunskaper om Kina. Kurser i kinesiska ges på grund- och avancerad nivå. Forskarutbildning beräknas starta 2017.

Kinesiska är ett språk med lång historia och rik kultur och litteratur. Kinesiskan skiljer sig väsentligt som språktyp från de västerländska språken bland annat genom frånvaro av böjningsformer och med toner som ett viktigt inslag i ljudsystemet. Skriftsystemet är utvecklat ur en ursprunglig bildprincip och för god färdighet krävs att man lär in cirka 2500 tecken. Under kurserna Kinesiska A och Kinesiska B lär studenterna sig att läsa enkla vardagstexter. På Kinesiska C och Kinesiska D läses sakprosa, tidningstexter, samt litterära texter. För Kinesiska D finns tre valbara kurser: Kinesiska D1 utlandstermin, som läses vid samarbetsuniversitet i Kina, Kinesiska D2 med självständigt arbete, som läses vid Uppsala universitet och där man skriver kandidatuppsats i kinesiska, samt Kinesiska D3 praktiktermin, där studenten genomför praktik vid myndighet, företag eller organisation med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område. Parallellt med språkinlärningen på A-D nivå ingår också realiakurser om Kinas historia, samhälle och kultur.  Nedan följer en kursöversikt.

Kurser

Kurser i kinesiska ges på grund- och avancerad nivå, i såväl språk som fristående realiakurser, samt kandidat resp. masteruppsats. Nedan följer en kursöversikt.

Grundnivå*

Kinesiska A (30 hp), Kinesiska B (30 hp) och Kinesiska C (30 hp)

De tre kurserna Kinesiska A, B och C innefattar vardera 22,5 hp kinesiska och 7,5 hp realia. Varje termin lär studenterna in c:a 500 kinesiska tecken. På språkkurserna Kinesiska A och Kinesiska B läser man enkla vardagstexter, på Kinesiska C även tidningstexter, sakprosa, samt moderna litterära texter. Parallellt med språkinlärningen under Kinesiska A-C ingår tre delkurser i kinesisk realia: Kinas historia och kultur, 7,5 hp (Kinesiska A), Kina idag: ekonomi, politik, samhälle, kultur, 7,5 hp (Kinesiska B), samt Kinesisk litteraturhistoria, 7,5 hp (Kinesiska C). Dessa tre realiakurser, ges även som fristående kurser (se nedan). Kinesiska A och Kinesiska B kan läsas på helfart dagtid som huvudämne, eller på halvfart på kvällstid som biämne/fristående kurs.

Kinesiska D1 utlandstermin (30 hp) i Peking

Genom avtal mellan Uppsala universitet och samarbetsuniversitet i Kina har studenter som läser kinesiska på fjärde terminen som antagits till Kinesiska D1 utlandstermin möjlighet att studera kinesiska en hel termin i Kina.

Kinesiska D2 med självständigt arbete (30 hp), (för Kandidatexamen)

Kursen innehåller 15 hp språkkurser inkl. klassisk kinesiska, samt 15 hp uppsats. Vill man ta en Kandidatexamen med kinesiska som huvudämne så krävs minst 4 terminer i huvudämnet inklusive ett självständigt arbete på 15 hp, som man skriver under Kinesiska D2 inom ett språkvetenskapligt, kulturhistorisk eller samhällsvetenskapligt ämne som berör Kina eller kinesiskspråkiga områden (se kursplan).  Många väljer dock att först läsa Kinesiska D1, utlandstermin innan de läser Kinesiska D2, och tar en Kandidatexamen i kinesiska med 5 terminer i huvudämnet.

Kinesiska D3, praktiktermin (30 hp)

Studenter på D-nivå kan söka praktikplatser för att utföra praktiktjänstgöring vid av institutionen för ändamålet godkänd beskickning, organisation, institution eller företag med anknytning till Kina eller kinesiskspråkigt område. Exempel på möjliga praktikplatser är Sveriges ambassad i Peking, Svenska Handelskammaren i Peking, generalkonsulaten i Shanghai och Hongkong.

Fristående realiakurs:  Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur, 7,5 hp

Denna kurs omfattar 10 föreläsningar på kvällstid under vårterminer. Kurslitteratur är enbart på svenska och engelska. Kursen ger en introduktion till Kinas historiska, ekonomiska, politiska, mediala och kulturella utveckling efter 1949. Kursen innefattar en översiktlig genomgång av inrikespolitiska skeenden, ideologiska debatter, demokrati, mänskliga rättigheter, utrikes- och säkerhetspolitik, moderniserings-processen, regionala skillnader, förändringar i människors livsstilar och attityder, könsroller, demografi, minoritetsfolk m.m. Kursen ger inblick i samtida medier och populärkultur, såsom litteratur, film, TV och Internet. Kursen ges även inom Kinesiska B, samt på avancerad nivå.

Fristående realiakurs:  Kinas historia och kultur, 7,5 hp

Denna kurs omfattar 10 föreläsningar på kvällstid under höstterminer. Kurslitteratur är enbart på svenska och engelska. Föreläsningarna ger en introduktion till Kinas historia, kultur, språk och samhälle. Kursen innefattar en översiktlig genomgång av Kinas geografi, historia, filosofi, religion, litteratur, konst och musik i äldre tid. Kursen ger en introduktion till det kinesiska språkets särdrag vad gäller skriftsystem, ljudstruktur, ordbildning, satslära, språkförhållanden och etnisk mångfald i Kina. Kursen ger även en viss inblick i viktiga händelser i Kina efter 1949, det samtida kinesiska samhället och det politiska systemet. Kursen ges även inom Kinesiska A, samt på avancerad nivå.

Fristående realiakurs:  Kinesisk litteraturhistoria, 7,5 hp

Denna kurs omfattar 10 föreläsningar och ett par seminarier. Kurslitteratur är enbart på svenska och engelska. Kursen innefattar en översiktlig genomgång av den kinesiska litteraturens utveckling fram till idag, de konventionella genrerna och de mest inflytelserika författarna. Studenterna läser ett urval av prosa och poesi i översättning till svenska eller engelska. Litteraturens framträdande roll i det kinesiska samhället och kulturen, politisering och censur, är frågor som ligger i fokus. Kursen ges på höstterminer. Kursen ges även inom Kinesiska C, samt på avancerad nivå.

Avancerad nivå*

Höstterminer

Akademisk kinesiska, 15 hp

Kinas historia och kultur, avancerad nivå, 7,5 hp

Kinesisk litteraturhistoria, avancerad nivå, 7,5 hp

Kinesiska D1, Utlandstermin avancerad nivå, 30 hp

Vårterminer

Kinesiska D1, Utlandstermin avancerad nivå, 30 hp

Kina idag: ekonomi, politik, samhälle och kultur, avancerad nivå, 7,5 hp

Masteruppsats i kinesiska, 30 hp

Forskarutbildning i sinologi: beräknas starta 2017.

*observera att kursutbud och schematider på samtliga nivåer kan variera något mellan olika läsår, samt att kursplaner kan komma att revideras.

Grund- och avancerad nivå

Kinesiska

Senast uppdaterad: 2021-12-02