Tidigare projekt

Projekt Monika är ett brett lingvistiskt forskningsprojekt om ordbildning inom ett stort antal språk. Det har initierats av Šafárik-universitetet, Košice (Slovakien), Sofias universitet (Bulgarien), och Granadas universitet (Spanien). Projektet använder sig av ordstammars ”avledningsnätverk” (derivational networks) och har som mål att utvärdera språkens ”paradigmatiska kapacitet” (paradigmatic capacity) och graden av avledning samt ”mättnadsvärde” (saturation value) för avledningsnätverken inom valda lexikala fält.

Avdelningen för turkiska språk har i samarbete med avdelningen för datorlingvistik under många år byggt upp och utvecklat en Turkisk-svensk-engelsk parallellkorpus, som har använts både i undervisning och forskning. Korpusen har utökats till att omfatta även andra turkspråk som t.ex. turkmeniska.