Geomapping Landscapes of Writing (GLoW)

Geomapping Landscapes of Writing, förkortat GLoW, är ett treårigt forskningsprojekt vid Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet och leds av Jakob Andersson (PI) och Rune Rattenborg (Co-PI), övrig personal innefattar Seraina Nett (forskare), Carolin Johansson and Gustav Ryberg Smidt (forskningsassistenter). Projektet finansieras genom ett anslag om 7,8 miljoner kronor från Riksbankens Jubileumsfond, (diarienummer MXM19-1160:1) för perioden 2020–2022. Projektet avser att sammanställa och analysera ett komplett digitalt register över kilskriftskorpusen, en skrift som användes i stora delar av Mellanöstern från ca. 3400 fvt till 100 vt, och som med god grund kan anses vara den största mängden historiskt källmaterial från hela den antika världen. Detta initiativ, som baseras på senare tids landvinningar inom digital humaniora och geodata, kommer att väsentligt öka tillgången till källmaterial, både inom och utanför ämnet, med avseende på lätt tillgänglig och analyserbar metadata för texter och deras ursprung. I anslutning till detta kommer vi också att utforska storskaliga analytiska perspektiv på skriftens utbredning, sammansättning, användning och materialitet genom kilskriftens hela historia. Som den första kvantifierbara och helomfattande studien över en av de största korpusarna av historiskt källmaterial från forntiden, kommer den att utgöra ett riktmärke för tillämpningar av digitala och rumsliga analysverktyg i studier av skrift i människans tidiga historia.

En karta över utbredningen av kilskriftsfynd i Medelhavsområdet, Mellanöstern och Centralasien. Se Rattenborg et al. 2021 för mer information.​

Forskningsprogram

GLoWs forskningsprogram innefattar tre grundläggande komponenter uppdelade i flera faser. Den första inkluderar kunskapsutbyte (WP1) och kunskapsspridning (WP8), den andra innefattar insamling av texters proveniens och samlingar (WP2) samt metadata (WP3), och den tredje innebär analys och forskning (WP4, WP5, och WP6) baserad på den sammanställda datan. Datainsamlingen, som pågår från början av 2020 till senare delen av 2021, innefattar en systematisk och uttömmande kartläggning och indexering av kilskiftstexter som finns tillgängliga i digitala kataloger eller i tryckta publikationer, arkeologiska fyndplatser där kilskriftsinskriptioner påträffats samt fornsakssamlingar där kilskriftsinskriptioner förnärvarande ingår. De delar av projektet som innefattar forskning infaller från mitten av 2020 till mitten av 2022 och kommer att fokusera på bredare mönster hos den sociala kontext i vilken materiell kultur med textinskriptioner förekommer, dialektala mönster genom tid och rum som kan påvisas av kilskriftsmaterialet samt trender i utbredning och sammansättning av kilskriftskorpusen över tid. Dataset och preliminära resultat från projektets olika faser kommer regelbundet att publiceras här (se Resurser). Vi välkomnar förfrågningar från andra forskare och personer inom kulturarvssektorn vad gäller alla delar av vårt forskningsprogram. Kontakta Co-PI Rune Rattenborg (rune.rattenborg@lingfil.uu.se) för mer information.

Senaste blogginlägg

Resurser

Vårt forskningsprogram involverar ett brett spektrum av existerande digitala resurser med öppen tillgång samtidigt som vi också genererar nya dataset genom analog datainsamling och digitalisering. Vi fokuserar huvudsakligen på rumslig data, textmetadata och bibliografisk data, som förbereds för att länkas till existerande dataset med öppen tillgång.

Exempel på rumslig vektordata associerad med proveniensposter i CIGS och de olika nivåerna i rumslig exakthet. Se Rattenborg et al. 2021 för mer information.​

Vi har till exempel nyligen publicerat ett omfattande rumsligt index för kilskriftsfynd. Den senaste versionen av detta index (CIGS v.1.4, 1 Nov  2021) innehåller mer än 550 enskilda arkeologiska fyndplatser i Europa, Asien och Afrika där kilskriftsinskriptioner har hittats. En rad olika rumsliga dataset som utvecklats och bevaras av forskare i assyriologi vid Uppsala universitet finns tillgängliga via Geodata för arkeologiska platser i forna Främre Orienten, där man också kan hitta den senaste versionen av ANE.kmz, ett index som omfattar mer än 2500 arkeologiska fyndplatser i Mellanöstern och som upprätthålls av Olof Pedersén.

Samarbetspartner

Projektet är beroende av input från en expertgrupp av rådgivare, inklusive Adam Anderson (Digital Humanities at Berkeley), Nathan Morello (Ludwig-Maximilians-Universität München), and Émilie Pagé-Perron (University of Oxford). GLoW samarbetar med en rad olika akademiska sammanslutningar i Sverige och utomlands. Vid Uppsala universitet är vi en aktiv del i forskningsnoder och närverk som syftar till att utforska och utvidga tillämpningar av digital humaniora och filologi, inklusive Digital Humanities Uppsala, nätverket TextWorlds: Global Mapping of Texts From the Pre-Modern World, samt enskilda forskningsprojekt vid Institutionen för lingvistik och filologi och Institutionen för arkeologi och antik historia. Vi har täta kontakter internationellt med olika forskningssammanslutningar, i synnerhet Cuneiform Digital Library Initiative.

Vi ser positivt på förslag från juniora forskare som är intresserade av att diskutera projekt relaterade till GLoWs forskningsprogram eller ansökningar till Vetenskapsrådet eller Riksbankens Jubileumsfond. Kontakta PI Jakob Andersson (jakob.andersson@lingfil.uu.se) för mer information.

RECENT PUBLICATIONS

Senast uppdaterad: 2021-12-17