Institutionen för lingvistik och filologi

Kandidatprogram i klassiska studier 2017/2018

Är du intresserad av de klassiska språken och kulturen i antikens Grekland och i Romarriket? Kandidatprogrammet i klassiska studier ger dig möjlighet att studera antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin i ett större sammanhang. Kunskaper i de klassiska språken och kulturen har blivit allt viktigare under senare år, vilket märks bland annat på antalet nyöversatta texter, diskussioner i angränsande universitets­ämnen och i samhällsdebatten.

Om programmet

Kandidatprogrammet i klassiska studier vid Uppsala universitet ger dig goda möjligheter att genom ditt val av huvud- och biområden få en utbildning med en personlig profil och med huvudvikt på antingen språk- eller kulturstudier. Klassiska studier ger dig möjlighet att studera antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin i ett samman­hållet ­program, med ämnesöverskridande ­diskussioner av de antika kulturerna och deras betydelse idag.

Antikens kultur och samhällsliv
Antikens kultur och samhällsliv är tvärvetenskapligt och antiken studeras ur ett arkeologiskt, historiskt och konst­veten­skapligt perspektiv. I grundutbildningen berörs social, politisk och ekonomisk historia, men också filosofi, religion och litteratur. Du kommer därför att stifta bekantskap med olika sorters källmaterial: arkeologiskt, ikonografiskt (det vill säga bilder) och historiskt.

Grekiska
Inom ämnet grekiska studerar du det grekiska språket och litteraturen från äldsta tid (ca 700 f.Kr.) till Konstantinopels fall 1453, även om en viss tyngdpunkt ligger på den antika perioden. Som student på programmet får du förstahandskunskaper om författare som Homeros, Herodotos, Thukydides, det klassiska Atens tragediförfattare och talare och Platon, men även om viktiga och intressanta gestalter från hellenistisk tid och kejsartid, samt från den bysantinska ­perioden.

Latin
Vid studier i latin studerar du latinskt språk och litteratur från alla tidsepoker. Bland texterna från den antika perioden har vi såväl förhistoriska inskrifter (de äldsta från ca 600 f.Kr.) som de stora litterära texterna från klassisk (ca 100 f.Kr. till 14 e.Kr.), efterklassisk (till ca 200) och senantik tid (till ca 600). Från medel­tiden (fram till ca 1500) och den äldre delen av den nyare tiden (till ca 1800) finns mycket material skrivet på latin inom kyrkan och diplomatin men också inom skönlitteraturen och inom vetenskapen. I grundutbildningen i latin läser du i första hand antika författare som Caesar, Cicero, Vergilius, Horatius och Ovidius, men där finns även en översikt över språket och litteraturen från de senare perioderna.

Programmet ger dig goda kunskaper och färdigheter inom ett av de huvudområden som ingår i programmet, liksom grund­läggande kunskaper inom ett eller två biområden, inbegripet kunskap om deras vetenskapliga grund och insikt i aktuella forskningsfrågor, förmåga att reflektera över, diskutera och analysera den klassiska kulturen över disciplingränserna samt förmåga att presentera och förmedla dina kunskaper i respektive ämne såväl muntligt som skriftligt.

Examen

Programmet leder till filosofie kandidatexamen med antikens kultur och samhällsliv, grekiska eller latin som huvudområde.

Om undervisningen

Undervisningen sker i Uppsala i form av:

  • föreläsningar,
  • seminarier,
  • övningar och
  • studiebesök.
På examensarbetena ges individuell handledning.

Upplägg

Programmet börjar på höstterminen och omfattar tre års heltidsstudier.

Bland de tre ämnena antikens kultur och samhällsliv, grekiska och latin väljer du ett huvudområde samt ett eller två biområden. Huvudområdet ska omfatta 90 högskolepoäng (hp), om det är antikens kultur och samhällsliv eller grekiska, eller om det är latin 120 hp, det vill säga tre respektive fyra terminer. Varje huvudområde har egna obligatoriska kurser.

Under det sista läsåret skriver du ett större examensarbete i ditt huvudområde. Studierna i biområden ska omfatta minst 30 hp. Du måste i programmet studera minst 30 hp antikens kultur och samhällsliv och 30 hp grekiska eller latin.

Förutom studierna i huvud- och biområden kan du även välja kurser om 30–60 hp ur den stora mängden av ämnen vid Uppsala universitets språkvetenskapliga och historisk-filosofiska fakulteten eller från universitetets övriga kursutbud, under förutsättning att du uppfyller kraven för behörighet och att det finns lediga platser. Inom detta block kan även rymmas arbetsmarknadsinriktade verktygskurser och arbetsplatsförlagd praktik. Det finns också möjlighet att förlägga en termins studier vid ett utländskt universitet.

Du kan alltså, i samråd med lärare och studievägledare, anpassa din utbildning till dina intressen och behov.

Karriär

Programmet ger behörighet till masterutbildning i det valda huvudområdet, men även behörighet till masterprogram i utbildningsvetenskap samt i ABM, arkiv-, biblioteks- och museiveteskap. Du kan alltså välja att fortsätta dina studier på avancerad nivå med inriktning på läraryrket, arbete på museer, bibliotek och arkiv men även andra arbeten inom kultursektorn i stort.

Kunskaper i de klassiska språken tillsammans med en gedigen kulturhistorisk grund gör dig vidare lämpad för yrkesinriktningar som omfattar bearbetning och utgivning av text.

Behörighet och anmälan

Kandidatprogram i klassiska studier

180 högskolepoäng

HT17 100% Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-P5000 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Engelska 6 (områdesbehörighet A2) alternativt Engelska B (områdesbehörighet 2)

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 45000 kr

Total studieavgift: 270000 kr

Kontakt & Mer Info

Institutionen för arkeologi och antik historia

Thunbergsvägen 3 H, Uppsala

Box 626, 751 26 Uppsala

Telefon: 018-471 20 93

Susanne Carlsson susanne.carlsson@antiken.uu.se

Telefon: 018-471 20 86